Årsmöte 140531

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen upplästes, fastställdes och godkändes.

3. Upprop av närvarande

Mötet beslutade att upprop över närvarande medlemmar endast skall göras om så så krävdes vid omröstning.

4. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Anders Marcus.

5. Val av sekreterare

Till sekretrare för mötet valdes Solveig Andersson.

6. Val av två justeringsmän för mötet

Till justeringsmän valdes Lennart Ek och John Sumell.

7. Val av två rösträknare för mötet

Till rösträknare valdes Lennart Ek och John Sumell.

8. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll godkändes.

9. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för gågna verksamhetsåret upplätes och godkändes.

10. Kassörens rapport

Kassören Anders Berge informerade om kassarapporten som godkändes.

11. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes av Annika Ljungberg och godkändes.

12. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrlsen den tid revisionen omfattar.

13. Val av ordförande på två år

Till ordförande på två år omvaldes Anders Marcus.

14. Val av styrelseledamöter på två år

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Anna Trompert och Jonny Franzén.

15. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

Till styrelsesuppleanter valdes Mattias Gutte Gustafsson och Vesa Saranpää.

16. Val av en revisor på två år

Till revisor på två år valdes Sofia Dahlström.

17. Val av två revisorssuppleanter på ett år

Till revisorssuppleanter omvaldes Tommy Jacobsson och Annika Norr.

18. Val av tre valberedare på ett år

Valberedare Lennart Ek, Jonas Sundberg och Stefan Ljunggren.

19. Val av festkommitté för år 2015

Festkommitté för år 2015 är familjerna Benny Palm och Lena Magnusson (hjälpstugor nr 31 tom 40).

20. Övriga frågor

Stadegeändring av punkterna 4 och 7 beslöts enhälligt enligt nedan:

4. Avgifter

Årsavgift och stugavgift fastställes på årsmötet. Avgifterna ska vara inbetalda till kassören före förfallodag. Påminnelseavgift tas ut med 60 kr efter förfallodatum. Medlem som resterar med avgiften äger ej rösträtt och riskerar i förlängningen att bli utesluten ur föreningen efter styrelsebeslut. Vid uteslutning förlorar medlemmen sin stuglott och stugan skall säljas inom 12 månader från uteslutningen.

 

7. Revision

Revision av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 - 31/12, verkställes av två revisorer, vilka väljes efter samma grunder som styrelsen på två år. Suppleanter väljes på ett år. Räkenskaperna ska tillhandahållas revisorerna senasta åtta dagar före årsmötet.

Marie Sundberg informerar att samma familjer som förra året driver kiosken även i år men inte nästa år.

Maud Franzén påtalar att någonting måste göras åt den myrinvasion som uppstått, beslöts att styrelsen får diskutera hur problemet ska lösas.

Beslut om inköp av:

Ny studsmatta, bortennisbord och nya gungor. Styrelsen fördelar ut vem som köper in detta. Även två nya tält 5 x 8 m kommer att köpas in till ett pris av 40 000 kr av Anders Marcus, det innebär att de s k reptälten inte behöver sättas upp.

 

Vi uppmanas åter att se till att lägga rätt avfall i soptunnorna. Matavfall ska komposteras och glas, plast och metall sorteras separat och ska inte läggas i tunnorna.

Anders Marcus redogör för bryggplatsavgiften vid Lindö. Enligt överenskommelse betalar de medlemmar som tidigare lånat ur pengar till föreningen fr o m i år enbart arrendeavgiften, övriga betalar en högre avgift. Föreninen får inte konkurera med kommunen.

Parkeringsplatser, inget nytt sedan skrivelse skickats till kommunen. Stadsbyggnadskontoret handlägger frågan. Man får stå max 6 dygn på parkeringen eller 1 dygn på gatan men muntligt löfte finns att inte bötfälla om man står mer än 1 dygn.

Föreningen har inte heller fått något besked angående bryggan vid Lindö.

En utbildning i HLR kommer att genomföras på ön. Ansvariga är Stefan Ljunggren och Kerstin Sundberg.

Höstfest äger rum 9 augusti (2:a lördagen i augusti) och samma liveband spelar som förr förra året.

Den fasta telefonen behålls på ön.

Alla uppmanas till uppmärksamhet pga att tändstickor och papper påträffats på olämpligt ställe.

Nedskräpning av Nutella askar och plastskedar förekommer, uppmaning att inte slänga i naturen.

Nya medlemmar i föreningen, Anne och Kennet Bront hälsades välkomna.

Festkommittén tas gärna emot priser till midsommarfesten.

21. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklar mötet avslutat.

.....................................              ............................................

Anders Marcus, ordförande              Solveig Andersson, sekreterare

.....................................               ...........................................

Lennart Ek, justeringsman                John Sumell, justeringsman