Kostnaden ökar från dagens 4,-/kvm under tak till 14.50/kvm.

27/6 2013

Protokoll från årsstämman

http://kvistholmen.net/arsstamma2013.doc

15/6 2012

Protokoll från årsstämman.

http://kvistholmen.net/arsstamma2012.doc

"Ordet fritt"

Är alltid öppet och kommentar kan även följa om så önskas.

Lättast kontakta mig på lennart.ek37@bredband.net

Protokoll från årsmötet:

http://kvistholmen.net/2011.pdf

Viktiga datum för 2016

 

30/4

Kiosken öppnar

 

7/5

Årsmöte, samling vid kiosken 10.00

Städdag efter avslutat årsmöte och fika

 

2/7

Arbetsdag, samling vid kiosken 10.00

 

16/7

Metartävling, samling vid kiosken 10.00

Loppis med start 18.00 vid kiosken

 

13/8

Hösfest kl.18.00

 

10/9

Kiosken stänger

 

 

Protokoll från årsmöte 160507

 

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet

öppnat.

 

Mötet inleds med en tyst minut för Jonny Franzén och Ilkka

Lankila (tidigare ordförande) * se anmärkning under punkt

21.

 

2. Fastställande av dagordning

Dagordning upplästes, fastställdes och godkändes.

 

3. Upprop av närvarande

Mötet beslutade att upprop över närvarande medlemmar

endast skulle göras om så krävdes vid omröstning.

 

4. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Anders Marcus.

 

5. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Solveig Andersson.

 

6. Val av två justeringsmän för mötet

Till justeringsmän valdes Jonas Sundberg och Stefan

Ljunggren.

 

7. Val av två rösträknare för mötet

Till rösträknare valdes Jonas Sundberg och Stefan Ljunggren.

 

8. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll

Föregående årsmötetsprotokoll godkändes.

 

9. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för gågna verksamhetsåret upplästes

och godkändes.

 

10. Kassörens rapport

Kassören Merja Eriksson informerade om kassarapporten

som godkändes.

 

11. Revisionsberättelse

Revisionsberättels upplätes av Annika Ljungberg och

godkändes.

 

12. Beslut av styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen den tid

revisionen omfattar.

 

13. Val av ordförande på två år

Till ordförande på två år omvaldes Anders Marcus.

 

14. Val av styrelseledamötet på två år

Till styrelseledamöter på två år valdes Vesa Saranpää och

Annika Norr.

 

15. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

Till styrelsesuppleanter valdes Jonas Sundberg och Magnus

Anåker.

 

16. Val av en revisor på två år

Till revisor på två år omvaldes Sofia Dahlström.

 

17. Val av två revisorssuppelanter på ett år

Till revisorssuppleanter omvaldes Tommy Jacobsson och

Ann Brånth.

 

18. Val av tre valberedare på ett år

Valberedare Lennart Ek, Fredrik Marcus och Stefan

Ljunggren.

 

19. Val av festkommitté för år 2017

Festkommitté för år 2017 är familjerna Stefan Ljunggren och

Jonas Sundberg (hjälpstugor 1 - 10).

 

20. Övriga frågor

Margot och Lennart Ek har ansökt om att få ett eget hus-

nummer till sin gäststuga på västra berget. Frågan har

tidigare behandlats på ett årsmötet 1995 och då beslöts att

stugantalet på Kvist ej får överstiga 52. Styrelsen fick också

en förfrågan 2015 och ordföranden redogorde för de syn-

punkter som togs upp då. Ordet lämnades fritt och de far-

hågor som framfördes var att flera husägare kunde komma

att begära egna husnummer till sina gäststugor och därefter

vilja utöka byggnaderna eftersom varje husnummer tillåts

ha tre byggnader.

 

Årsmötet genomförde en sluten omrötstning med alternativen

Ja för ett godkännande om nytt husnummer och Nej för ett

avslag. Efter sammanräkning av samtliga röster blev

resultatet 9 röster för ja, 30 röster för nej, 1 blank röst

 

Årsmöet finner att Nej rösterna för avslag vinner och frågan

är därmed avgjord, något nytt husnummer kommer inte att

beviljas, antalet hus förblir 52.

 

Besluet togs om att den gamla kiosken ska förlängas så att

det blir plats att förvara trädgårdsmöblerna. Flera personer

erbjöd sig att köra material.

 

Ny medlem i föreningen, Börje Hansson hälsades välkommen.

 

Maud Franzén framförde ett tack för blommorna som

föreningen sänt till Jonny Franzéns begravning.

 

21. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet

avslutat.

 

* Efter mötet skickade ordföranden ut ett meddelande via

Facebookgruppen Kvistbor att styrelsen gjort en miss,

givetvis borde parentation även innefattat Ulla Hansson som

gått bort under 2015. En ursäkt framfördes till Ullas familj

och närstående.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Viktiga datum för 2015

 

30/4

Kiosken öppnar

 

16/5

Årsmöte, samling vid kiosken 10.00

Städdag efter avslutat årsmöte och fika

 

4/7

Arbetsdag, samling vid kiosken 10.00

 

18/7

Metartävling, samling vid kiosken 10.00

Loppis med start 18.00 vid kiosken

 

8/8

Höstfest kl. 18.00

 

5/9

Kiosken stänger

 

 

 

Protokoll från Kvist Småstuguförenings årsmöte den 16 maj 2015

 

1.Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes med till av punkt 14 b..

 

3.Upprop av närvarande

Mötet beslutade att upprop över närvarande medlemmar endast

skulle göras om så krävdes vid omröstning.

 

4.Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Anders Marcus.

 

5.Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Solveig Andersson.

 

6.Val av två justeringsmän för mötet

Till justeringsmän valdes Johan Sundberg och Britt Fredriksson.

 

7.Val av två rösträknare för mötet

Till rösträknare valdes Johan Sundberg och Britt Fredriksson.

 

8.Godkännande av föregående årsmötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll godkändes.

 

9.Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för gångna verksamhetsåret upplästes och

godkändes.

 

10.Kassörens rapport

Kassören Anders Berge informerade om kassarapporten som

godkändes.

11.Revisionsberättelse

Revisionsberättelse upplästes och godkändes.

 

12.Beslut av styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen

omfattar.

 

13.Val av kassör på två år

Till kassör på två år valdes efter omröstning Merja Eriksson.

 

14.Val av styrelseledamot/sekreterare på två år

a)Till styrelseledamot/sekreterare på två år omvaldes

Solveig Andersson.

b)Till styrelseledamot (fyllnadsval) på ett år valdes Annika Norr.

 

15.Val av styrelsesuppleanter på ett år

Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Vesa Saranpää och

nyvaldes Magnus Hanåker.

 

16.Val av en revisor på två år

Till revisor på två år omvaldes Annika Ljungberg.

 

17.Val av två revisorsuppleanter på ett år

Till revisorsuppleanter omvaldes Tommy Jacobsson och nyvaldes

Ann Brånth.

 

18.Val av tre valberedare på ett år

Valberedare Lennart Ek, Jonas Sundberg och Stefan Ljunggren, omval.

19.Val av festkommitté för år 2016

Festkommitté för år 2016 är Anders och Lena Marcus, Fredrik och

Erika Marcus samt Annika Ljungberg och Mikael Hjelm.

(Hjälpstugor nr 41 t o m 50).

 

 

20.Övriga frågor

Nya medlemmar i föreningen, Anneli Franzen och Magnus Hanåker,

Johanna och Jonas Andersson, Mikael Gunnarsson samt

Andy Eriksson och Pernilla Rönnlöv hälsades välkomna.

 

Ordföranden uppmanar till en nyktrare midsommarafton då främst

under eftermiddagens lekar och dans eftersom många barn finns med

på slätten, önskemål om detta har framförts.

 

Festkommittén tar gärna emot priser till midsommarfesten. Beslut

togs att höja ersättning till festkommittén från 3000 kr till 5000 kr

fr o m i år.

 

De Trivselregler som tidigare tagits fram bör ses över och ev ändra

namn. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram en uppdaterad version.

 

Studsmattans placering togs upp. Beslöts att montera den vid slätten

på lämplig plats.

 

De två stora lintälten som är över läggs ut på blocket.

 

Frågan om fiskekort togs upp. Beslut togs på årsmötet 2012 att gälla

fr o m 2013, alla är med och betalar eftersom för få löste fiskekort

och fiskeföreningen var på väg att gå i konkurs. Föreningen övertog

och betalar arrendet. Fiskearrendet med Holmen är ännu inte klart

trots ordförandens försök att få till ett möte. Det innebär att

resultatrapporten justeras när avgiften för 2013-2014 betalas till

Holmen.

 

Öns hundägare uppmanas att ha sina hundar kopplade när de är på

slätten samt vid promenader på stigarna.

 

Listor med uppgifter om telefonnummer, mail-adresser och båtplatser

sätts upp i telefonkiosk och kiosk. Lista skickas runt på cirkulation för

uppdatering. Även kontaktuppgifter på styrelsen behöver

kompletteras på hemsidan.

 

Fråga ställdes om möjligheten att köpa in en större TV till dansbanan

vilket årsmötet godkände. Även ljusslingor för 1000 kr ska köpas.

Däremot avslogs önskemål om att skaffa en karaoke-anläggning.

 

Frågan om att skaffa en större boj för gästande båtar togs upp och

hänsköts till styrelsen att hantera.

 

För att få en bryggplats vid föreningens brygga i Lindö kontaktas vår

kassör som vet vilka platser som ev är lediga.

 

Bokning av dansbanan togs upp, här uppmanas till sunt förnuft och

att samsas och ta hänsyn.

 

Marie Sundberg framför en ursäkt om de spelat musik med för hög

volym vid träning på dansbanan.

 

Metartävling på fm. 3:e lördagen i juli och loppis vid slätten på em en

tim innan kiosken öppnar.

 

Ordförande redogjorde för byggnadslov och dispens från strandskydd

från myndigheter och de byggregler som gäller i föreningen samt

poängterar vikten av att de följs. Det är sökandes ansvar att inhämta

de tillstånd som krävs och fortsättningsvis kommer vite på 10000 kr

att läggas om någon inte följer detta.

21.Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

…………………………………………………………………………

Anders Marcus Solveig Andersson

Ordförande Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

…………………………………..…………………………………….

Johan Sundberg Britt Fredriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131216

Nya arrendeavtalet med Holmen är klart. Det träder i kraft

140315 och sträcker sig till 10 år framåt.

14/6 2012

Viktiga datum från årsmötet- Årsmötet flyttas från pingstdagen till

lördag i Kristi Himmelsfärdshelgen (städdagen)

Skriv in det Du undrar över till "Frågor och Svar" jag och

styrelsen svarar så fort och gott vi kan.

Villkor är dock att presentationen går via hemsidans redaktion

för att inget strul eller ärekränkande skall skrivas.

Skicka frågorna och även dina inlägg på "Ordet fritt" till lennart.ek@kvistholmen.net så kollas det snabbast möjligt upp

vad som är svar på respektive fråga i samarbete med styrelsen.

Ditt "Ordet fritt" behandlas dock konfidentiellt enbart av

undertecknad om Du inte vill ha namnet presenterat i ditt inlägg.

Tänk på att under fliken till salu finns möjlighet att lägga in annat än stugor.

Lennart Ek

Vem vill komma med lite nytt???