2. Medlemskap

 Då föreningen är avsedd att tillvarata alla stugägares gemensamma

 intressen, skall varje stugägare vara medlem. Nytillkomna stugägare bliva

medlemmar efter hänvändelse till styrelsen. Varje medlem (stugägare)

äger en röst. Föreningen äger utesluta medlem som uppträder på sådant

sätt att föreningen eller dess medlemmar därav lider skada i avseende av

under punkt 1 angivna punkter. Alla om- och tillbyggnader ska godkännas

av styrelsen. Grannars medgivande av byggnadslov krävs.

    3. Utträde

        Vid försäljning av stuga på Kvist sker utträde automatiskt.

 6. Firmatecknare  Föreningen tecknas av ordförande och

kassör var för sig.

     4. Avgifter

 Årsavgift och stugavgift fastställes av årsmötet. Avgifterna ska vara inbetald

till kassören senast före förfallodag. Påminnelse tas ut med 60 kr efter

förfallodatum. Medlem som resterar med avgiften äger ej rösträtt och riskerar i

förlängningen att bli utesluten ur föreningen efter styrelsebeslut. Vid uteslutning

förlorar medlemmen sin stuglott och stugan ska säljas inom 12 månader

från uteslutningen.

5. Styrelse

 Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och tre ledamöter samt två

suppleanter. Styrelsen utses för en tid av två år. Ordförande och kassör väljs

var för sig och äger styrelsen att inom sig utse övriga funktionärer.

Genom lottning avgå två ledamöter efter ett års förlopp och de övriga tre

påföljande år, på så sätt: ena året ska skiftesvis ordförande eller kassör stå

på avgång. Avgående ledamot kan åter-väljas. Suppleanter väljes på ett år.

Styrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närvarande och om beslutet ense.

Vid lika röstetal vid andra tillfällen än vad ovan sagts, äger ordförande

utslagsröst.Suppleant som ej är inkallad som ersättare för annan

styrelseledamot äger ej rösträtt vid styrelsens sammanträde.

7. Revision

 Revision av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper omfattar

tiden 1/1 - 31/12, verkställes av två revisorer, vilka väljes efter samma

grunder som styrelsen på två år. Suppleanter väljes på ett år.  

Räkenskaperna ska tillhandahållas revisorerna senast åtta dagar

före årsmötet.

8. Valberedning

 Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och har till uppgift att föreslå

om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,

revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningens förslag ska

överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till

föreningsmöte där val ska äga rum.

9. Sammanträde och årsmöte

 Ordinarie årsmöte hålls om möjligt före juni månads utgång. Därutöver kan

extra möte kallas om styrelsen eller tio medlemmar för viss fråga så anser

påkallat. Kungörelse om mötestid och plats uppsätts på därför avsedda

anslagstavlor, vid behov på annat lämpligt sätt.

   Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

  1. Öppnande

  2. Upprop över närvarande medlemmar

  3. a) Val av ordförande för mötet

  3. b) Val av sekreterare för mötet

  3. c) Val av två justeringsmän, som  jämte ordförande ska justera mötets

protokoll

  4. Föregående mötets protokoll godkännes

  5. Rapporter och skrivelser

  6. Styrelsens verksamhetsberättelse

  7. Revisorernas berättelse

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  9. Val av styrelseledamöter och suppleanter

  10. Val av revisorer och suppleanter

  11. Val av valberedningen

  12. Fastställande av årsavgifter

  13. Eventuellt förekommande ärenden

  14. Avslutning

 10. Ändring av stadgar

 Förslag om ändring eller tillägg av dessa stadgar ska senast en månad före

ordinarie möte skriftligen inlämnas till styrelsen. Beslut om ändring eller

tillägg ska för att vara gällande erhålla 2/3 majoritet vid två på varandra

följande möten, eller och beslut på ett möte med full enighet mellan

samtliga röstande.

 11. Föreningens upplösning

 För beslut om upplösning av föreningen erfordras 2/3 majoritet på två på

varande följande möten. Beslut om upplösning av föreningen ska samtliga

nettotillgångar fördelas lika per medlem, eller om underskott föreligger

ska uttaxering ske efter samma normer.

                  Dessa stadgar antogs på årsmötet den 11 juni 1972 och trädde omedelbart efter antagandet i kraft.